Download File

Pro Forma Kursus
Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian
(Pengajian Profesional)

Nama Kursus

Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

(Technology in Teaching and Learning)
Kod Kursus
EDU 3105
Kredit
3 (2 + 1)
Jam Kontak
60 jam
Bahasa
Pengantar
Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris
Prasyarat
Tiada
Semester
Pertama/Kedua
Hasil
Pembelajaran
 1. Menjelaskan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi pendidikan.
 2. Memilih dan menggunakan  media pengajaran secara berkesan.
 3. Menghasilkan  pelbagai media pengajaran yang
  sesuai dengan isi pelajaran.  
 4. Mengaplikasi kemahiran teknikal dengan
  menggunakan pelbagai media dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
 5. Mengintegrasi kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran.
 6. Menilai keberkesanan penggunaan media pengajaran.
 7. Mengurus media dan sumber pendidikan dengan cekap dan bertanggungjawab.

Sinopsis
Kursus ini membincangkan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi pendidikan; pemilihan,
penghasilan, penggunaan dan penilaian media pengajaran; aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran; pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran;
pengurusan media dan sumber pendidikan.

This course discusses concepts, theories, practices and development  of educational technology; selection, production, utilization and evaluation of educational media; application of technical skills in using various instructional media; integration of information and communication technology in teaching and learning; management of educational media and resources.         Tajuk
Kandungan
Jam

 1.

Teori
Teknologi Pendidikan
·         Konsep
·         Domain-domain
·         Prinsip-prinsip
·         Peranan dan kepentingan Teknologi Pendidikan dalam pengajaran-pembelajaran

22.


Reka bentuk Pengajaran
 • Pengertian
 • Peranan dan kepentingan
 • Model-model reka bentuk pengajaran
 • (ADDIE dan ASSURE)
 • Reka bentuk  mesej
2

3.
Media Pengajaran
·         Konsep
·         Fungsi media dalam pengajaran  dan  pembelajaran
·         Jenis-jenis dan klasifikasi media
2
4.
Perancangan, Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian Media Pengajaran
·         Model ASSURE
2

5.
Asas Grafik
·         Prinsip
·         Reka bentuk visual
·         Peralatan penghasilan grafik
2
6.
Penggunaan Bahan-bahan  2 Dimensi dan 3 Dimensi   
·        Pengertian bahan 2D dan 3D
·       Jenis-jenis bahan seperti carta, graf,
realia, boneka, diorama

2
7.

Asas Fotografi
·         Sejarah perkembangan  fotografi
·         Bahagian-bahagian asas dan fungsi kamera
·         Jenis-jenis dan aksesori kamera
·         Jenis-jenis filem
·         Teknik penggambaran
·         Komposisi
·        Fotografi digital
2

8.
OHP Dan Transparensi
·         Bahagian-bahagian dan  fungsi OHP
·         Pengendalian OHP
·         Kelebihan dan kelemahan penggunaan OHP
·         Jenis-jenis transparensi
·         Teknik  penyediaan dan persembahan transparensi
2
9.
Bahan Audio
·         Penggunaan peralatan audio
·         Perancangan dan penyediaan rakaman
·         Rakaman
·         Suntingan
2

10.
Penerbitan Video Pendidikan
·         Jenis-jenis kamera video
·         Bahagian-bahagian dan fungsi kamera video
·         Jenis-jenis syot
·         Pergerakan kamera video
·         Proses penerbitan video
·         Video digital
 2


11.
Pengintegrasian  Teknologi Maklumat Dan Komunikasi  Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran
·         Pemprosesan Perkataan
·         Persembahan Elektronik
·         Hamparan Elektronik
·         Pangkalan Data
·         Penggunaan Perisian dan Alat Pengarangan
·         Penghasilan pakej multi media pembelajaran
·         Penggunaan  Media  Interaktif  dalam pengajaran dan pembelajaran
·          
8
12.

Isu-Isu Dan Trenda Terkini Dalam  Teknologi Pendidikan 
·         Hak Cipta Terpelihara (Copyright)
·         Keselamatan
·         Kerahsiaan
·         Kawalan kendiri
2

JUMLAH
30 jam

1
Amali
Asas grafik

2
2
Penggunaan Bahan-Bahan 2D dan 3D
4
3
Asas Fotografi
4
4
OHP dan Transparensi
2
5
Bahan Audio
4
6
Penerbitan Video Pendidikan
4
7
Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaan dan Pembelajaran
10
JUMLAH
30 jam
Pentaksiran    
Kerja Kursus                                                                       (60%)
                                                                                                                           
Peperiksaan                                                                       (40 %)                                                                                                          
Rujukan Asas

Dick,N. ,Carey,L.& Carey,J.O.(2005).The systematic design of instruction (6th ed.)New York:Pearson, Allyn and Bacon.

Heinich,R.,Molenda,M.,Russel,J.D.,& Smaldino,S.E.(2005). Instructional Media and Technologies for learning. (8thed.). New Jersey:Prentice Hall.

Roblyer, M.D.(2003). Integrating educational technology into teaching. (3thed.). New Jersey: Merrill Prentice Hall.

Rujukan Tambahan
Joyce, B.R. (2000). Models of teaching. (6th ed).Boston:Allyn and Bacon.

Noriati, Boon, Sharifah,& Wan Kamarudin.(2009). Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran.Shah Alam:Oxford Fajar Sdn Bhd.

Priscilla, N. & Karin, M.W. (2003). Teaching with technology:   
       Designing opportunities  to learn. (2nd ed.). Canada: Thomson Wadsworth.

Poh Swee Hiang, Mokhtar Affandi Amran & Tajuddin Hassan. (1996). Pengurusan sumber pengajaran pembelajaran. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Timothy, J. Newby, Donald, A. Stepich, James, D. Lehman &
      James, D. R.(2006).Educational technology for teaching
       and learning (3th ed.). Ohio:Merill Prentice Hall.

Yusuf Hashim (1998).Teknologi pengajaran.Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti.
0 comments:

Post a Comment